STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ PO VE FIRMĚ

1)  Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany u právnické osoby je zpracováno na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení § 30 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

2)  Cílem organizační směrnice je stanovení organizační struktury, odpovědnosti, systému kontrolní činnosti, systému školení, odborné přípravy a prevence rizik v oblasti PO tak, aby byla zaručena bezpečná a zdraví neohrožující práce pro všechny zaměstnance a jiné osoby, které se nachází v objektech a prostorách užívaných společností.