POŽÁRNÍ ŘÁD

Požární řád je zpracován na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení § 31 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Řád upravuje základní zásady zabezpečování PO.

Požární řád obsahuje:

– stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky nebezpečí provozované činnosti

– požárně technické charakteristiky látek potřebných ke stanovení preventivních opatření

– stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

– vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti

– stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení únikových cest

– jméno a příjmení odpovědného zaměstnance za požární řád