POŽÁRNÍ EVAKUÁČNÍ PLÁN

Požární evakuační plán (dále jen „PEP„)  je zpracován na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO„) v návaznosti na § 33 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci, dále jen „vyhláška č. 246/2001 Sb.„).

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu či zboží z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Obsahuje 

– určení osoby, která bude organizovat evakuaci a místo, ze kterého bude evakuace řízena

– určení osob a prostředků, jejíž prostřednictvím bude evakuace bude zajištěna