ŠKOLENÍ POŽÁRNÍCH HLÍDEK

Odborná příprava

zdroje:

1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

   Členové preventivní požární hlídky vykonávají odpovědnou a důležitou činnost, pro kterou musí být způsobilí jak po stránce odborné, tak i fyzické a psychické. Proto musí být výběru a přípravě jejích členů věnována odpovídající pozornost. Právní předpisy striktně předepisují absolvování odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

   Tato odborná příprava se provádí před zahájením její činnosti a pak nejméně jednou za rok. Rozsah odborné přípravy a způsob ověření znalostí je rámcově stanoven právním předpisem, další podrobnosti rozvádí osoba s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany v tematickém plánu a časovém rozvrhu, který se schvaluje jako dokumentace požární ochrany.

   Odbornou přípravu může provádět u preventivní požární hlídky pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba, avšak pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím pouze odborně způsobilá osoba.

   Pokud se týče fyzické a psychické způsobilosti, ta není žádným předpisem upravena, ale vyplývá z povahy věci. Jestliže mají členové preventivní požární hlídky provádět opatření k záchraně ohrožených osob, jsou na ně kladeny specifické nároky z hlediska jejich fyzické zdatnosti a psychické odolnosti.

   Dalším důležitým předpokladem pro dobrý výkon je dokonalá znalost prostředí. Proto není vhodné ustanovovat jako členy zaměstnance, kteří nemají odpovídající znalost pracoviště a jeho okolí, např. zaměstnance nově přijaté. Odpovědná a důležitá činnost členů preventivní požární hlídky by si zasloužila finanční ohodnocení. Tento stimul by se jistě podpořil zájem o vykonávání této funkce a také odpovědný přístup jednotlivých členů k plnění stanovených úkolů.

   Pokud se na pracovišti vyskytuje minimální počet zaměstnanců, tj. jeden nebo dva, předpokládá se, že v rámci školení o požární ochraně budou dostatečně informováni o všech skutečnostech, které s požární ochranou na jejich pracovišti souvisí, včetně informací např. o provedení nutných opatření v případě vzniku požáru. V těchto případech není nutné zřizovat preventivní požární hlídku.